CONCURS PER AL NOU CEMENTIRI DE LLEIDA (2005)


Reflexions sobre el lloc:

Des d’un punt de vista crític l’anàlisi del solar suggereix considerar respostes arquitectòniques a almenys tres aspectes:

La condició d’espai completament obert a la visió, al pas amb vehicle per la carretera de la Seu a Ortedó.

La topografia, amb pendent suau cap a la riera, amb un desnivell superior als deu metres.

L’atractiu paissatgístic actual de la zona.

 

Compliment del programa de necessitats i de les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana:

Per tal de configurar i dimensionar apropiadament els espais ens hem ajustat al programa indicat al plec de clàusules:

Es determinen les solucions bàsiques per al recinte del nou cementiri de la Seu d’Urgell a la zona marcada pel Pla General d’Ordenació Urbana amb la Clau E.

Edifici de nova planta : 514m² resolent els següesnts espais :

Incinerador de cadàvers.

Local dipòst de cadàvers i sala d’autòpsies.

4 sales de vetlla.

Sala material funerari.

Servei d’atenció al públic, oficines.

Recinte tancat per vehicles propis.

 

Capacitat del cementiri : 2.850 sepultures de nínxols a part del columbari, que s’ajusta a les prescripcions del reglament de policia sanitària mortuòria pel municipi.

A més el recinte disposarà de :

Sector destinat a l’enterrament d’avortaments i restes parcials humanes.

Ossera general, per les exhumanacions.

 

Primera fase : Moviment de terres, urbanització de l’aparcament que fa de tancament del recinte, enjardinament de l’àmbit i construcció de 1.025 nínxols en tres plataformes. Construcció del tanatori. En aquesta fase s’ha considerat el programa necessari per als deu primers anys.

Successives fases : S’han previst sis fases més, de plataformes d’uns 300 nínxols cadascuna, amb un total de 1.825 nínxols més. Comprenen la urbanització, l’enjardinament de l’àmbit i construcció dels nínxols necessaris fins assolir el número de sepultures màxim previst.

 

Places d’aparcament :

accés tanatori : 8 places

accés visita del recint o accés multitudinari : 110 places

places per ús intern i cotxeres fúnebres : 8 places

 

Descripció de la solució arquitectònica proposada:

S’ha interpretat l’anàlisi del lloc i s’ha estudiat el programa de necessitats per elaborar una resposta arquitectònica, que es basa en els següents punts:

La idea que genera el projecte és l’ordenació del cementiri i els seus recorreguts de tal manera que quedin inapreciables des de la carretera, sense sacrificar l’atractiu paissatgístic del lloc.

La recerca d’un equilibri recíproc entre programa funcional i lloc, ens ha portat a treballar la volumetria edificada seguint el simple gest d’assimilar-la sota els plecs del terreny que es van succeïnt aprofitant la secció natural.

La proposta incorpora la voluntat d’assolir el compromís de projectar un equipament, amb inherents valors de sensibilitat, en un indret que demana ésser preservat paissatgísticament.

La peça del tanatori s’ubica a la cota inferior integrant-se en el conjunt. La coberta s’aprofita com a plaça d’arribada mentre que les sales es plantegen un nivell per sota per gaudir d’un ampli espai enjardinat al seu davant.

A priori s’ha projectat el parc pensant en l’ús de dos perfils d’usuari ben diferenciats : l’usuari de tanatori, i l’usuari visitant, tanmateix s’ha previst la visita multitudinària com és la diada de Tots Sants.

El perfil transversal és escalonat, la construcció del conjunt es planteja meitat enterrada meitat oberta, permetent recòrrer el cementiri amb sensació d’aïllament, i aprofitant els condicionants acústics d’aquesta solució.

Es fixa una secció constructiva tipus, per ser repetida, que incorpora el passeig i l’edificació dels nínxols. Aquests s’estructuren en grups de 25 unitats, en 9 blocs horitzontals al llarg de tot el solar, que esdevenen la façana del cementiri, només apreciable des de la riera.

El complex preveu la projecció en fases, de tal manera que de nord a sud vagin afegint-se nínxols segons la necessitat natural, amb un total de 2.850 sepultures.

S’ha tingut especial cura en el traçat dels camins d’ús intern per a serveis funeraris i manteniment del parc, així com els recorreguts peatonals accessibles pel visitant.

El tanatori:

L’edifici tanatori es concep com una estructura sòlida, conseqüent amb la idea generadora del conjunt, obrint-se per tant vers l’enjardinament més allunyat de la carretera i donant una resposta formal a aquesta com a fita de paissatge.

L’arribada a l’edifici es fa per la seva cota superior, una plaça mirador rep el visitant i li mostra l’accés a l’interior. S’ha previst un accés per al garatge de vehicles propis i de servei.

L’interior del tanatori es planteja horitzontal, per tal d’aprofitar la llum i les vistes de la façana. El programa es resol amb dues barres en paral·lel, de serveis a l’interior i de visita al davant, donant a l’espai enjardinat.

 

Materialització i plantejaments energètics:

El seguiment del perfil natural del terreny ens permet l’aprofitament d’aquest com a material principal de coberta.

Les fileres de nínxols, obertes a la riera, s’endrecen en plataformes emmarcades dins els murs de contenció de formigó i els voladius de 50cm.

Les esmentades plataformes o grups acullen paquets de 25 nínxols cadascun, que tindran estructura de formigó prefabricat.

La façana de les plataformes tindrà component horitzontal i resultarà del variat disseny del conjunt de làpides, de les que es suggereix regular-ne el color, de la gama dels blancs, per tal d’obtenir uniformitat.

Climàticament s’opta per un sistema natural de captació indirecte, acumulant energia radiant a la coberta de capacitat tèrmica, que la cedeix a l’ambient interior en forma de radiació d’ona llarga i per convecció superficial, reduint d’aquesta manera l’oscil·lació tèrmica. Això suposa un plantejament d’estalvi energètic de les obligades climatitzacions artificials.

imatges