HABITATGE UNIFAMILIAR A SANT JULIÀ DE RAMIS


Habitatge unifamiliar aïllat,

A Sant Julià de Ramis

projecte: 2020

execució: 2020-

 

 

Habitatge dissenyat segons els plantejaments dels propietaris pel que fa als criteris compositius exteriors i a l’ús de materials tradicionals com la pedra i la fusta.

La volumetria i l’organització estan fortament marcades per la presència de la coberta inclinada, a quatre aigües i amb generosos voladius. El terreny, amb pendent de baixada, amb les vistes darrera, a nord, i la voluntat dels Clients de presentar una façana tradicional a l’alineació del carrer, a sud. La planta rectangular i la preferència per no adaptar l’edifici a la topografia natural va portar a plantejar l’edifici recolzat sobre una plataforma, volada sobre el terreny. El programa es divideix en dos nivells, lligats per un doble espai, protagonista de l’interior. Estructura de murs de bloc de formigó de 14 cm, amb aïllament tèrmic i paredat exterior i trasdossat de placa de guix laminat interior. El forjat de coberta és d’estructura de bigues laminades encolades i tauler d’entrebigat vistos.

 

col·laboradors:

càlcul d’estructures: Oriol Palou

càlcul d’instal·lacions: Xavier Arnal

constructora: Reformes Costa Brava, S.L.

imatges